എഎംഎൽ, സിടിഎഫ് മേഖലയിൽ യുഎഇയുടെ പുരോഗതിയുടെ തെളിവാണ് എഫ്എടിഎഫ് പ്രഖ്യാപനം: എഡിജിഎം

എഎംഎൽ, സിടിഎഫ് മേഖലയിൽ യുഎഇയുടെ പുരോഗതിയുടെ തെളിവാണ് എഫ്എടിഎഫ് പ്രഖ്യാപനം: എഡിജിഎം
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ/ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് യുഎഇയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള എഫ്എ‌ടിഎഫ് തീരുമാനം, എഎംഎൽ, സിടിഎഫ് നടപടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി രാജ്യം കൈവരി