സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ടാം നിര നേതൃത്വത്തെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ്

സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ടാം നിര നേതൃത്വത്തെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ്
രാജ്യത്തിൻ്റെ സമഗ്രവികസന യാത്രയുടെ തുടർച്ചയും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പുതിയ തലമുറയിലെ നേതാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നത് പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ദുബായിലെ പ്രഥമ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭാവി നേതാക