എംസി13 ഫലങ്ങൾ പസഫിക് മേഖലയിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കും: ഫിജി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി

എംസി13 ഫലങ്ങൾ പസഫിക് മേഖലയിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കും: ഫിജി ഉപപ്രധാനമന്ത്രി
അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ (എംസി13) പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഫിഷറീസ് സബ്സിഡി എഗ്രിമെന്‍റ് ആണെന്ന് ഫിജിയിലെ വാണിജ്യ, സഹകരണ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മന്ത്രിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മനോവ കാമികാമിക പറഞ