ആഗോള വ്യാപാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും യുഎഇ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു: യെമൻ വാണിജ്യ മന്ത്രി

ആഗോള വ്യാപാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും യുഎഇ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു: യെമൻ വാണിജ്യ മന്ത്രി
അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 26,(WAM)--ആഗോള വ്യാപാരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും യുഎഇ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നതായി യെമൻ വ്യവസായ-വ്യാപാര മന്ത്രി മുഹമ്മദ് അൽ അശ്വാൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലോകവ്യാപാര സംഘടനയുടെ സുപ്രധാനവും നിർണായകവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പതിമൂന്നാം മന്ത്രിതല സമ്മേളന