ദുബായ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പാർക്കിൻ കമ്പനി

ദുബായ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പാർക്കിൻ കമ്പനി
ദുബായിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ദാതാക്കളായ പാർക്കിൻ കമ്പനി പിജെഎസ്‌സി, ഒരു പ്രാഥമിക പബ്ലിക് ഓഫറിംഗുമായി (ഐപിഒ) മുന്നോട്ട് പോകാനും ദുബായ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ (ഡിഎഫ്എം) ട്രേഡിംഗിനായി അതിൻ്റെ സാധാരണ ഓഹരികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്