'ആഗോള വ്യാപാര വളർച്ചയിലെ നിക്ഷേപം: വ്യാപാരത്തിനായി എഫ്‌ഡിഐ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ' പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി എംസി13

'ആഗോള വ്യാപാര വളർച്ചയിലെ നിക്ഷേപം: വ്യാപാരത്തിനായി എഫ്‌ഡിഐ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ' പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി എംസി13
അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ 13-ാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ (എംസി13) വ്യാപാര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പ്രക്രിയകളും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം (എഫ്‌ഡിഐ) പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് യുഎഇ വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദി