പുതിയ ഇക്കോമാർക്ക് ഗ്ലോബൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് തുടക്കമിട്ട് യുഎഇ

പുതിയ ഇക്കോമാർക്ക് ഗ്ലോബൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് തുടക്കമിട്ട് യുഎഇ
കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം യുഎഇ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച യുഎഇ നടന്ന യുഎൻ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി(കോപ്28) വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ 13-ാമത്  ഡബ്ല്യൂടിഒ മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ (എംസി13) ആതിഥേയരായ യുഎഇ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സുമായി സഹകരിച്ച് പുതിയ ഇക്കോമാർക്ക് ഗ്ലോബൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.വേൾഡ് ട്ര