വാണിജ്യ ചർച്ചകളിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് കൊളംബിയയുടെ വ്യാപാര മന്ത്രി

വാണിജ്യ ചർച്ചകളിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് കൊളംബിയയുടെ വ്യാപാര മന്ത്രി
കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയുടെ അടിയന്തര സ്വഭാവം ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട്, വാണിജ്യ ചർച്ചകളിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊളംബിയൻ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, ടൂറിസം മന്ത്രി ജർമൻ ഉമാന മെൻഡോസ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായും കോപ് കരാറുകളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ