ഛാഡിലെ സുഡാനീസ് അഭയാർഥികൾക്കും പ്രാദേശിക ജനതയ്ക്കും സഹായം തുടർന്ന് യുഎഇ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ടീം

സുഡാനീസ് അഭയാർഥികൾക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നൽകുന്നതിനും, പ്രാദേശിക ജനതയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അധഃസ്ഥിതരും കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുമായ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഛാഡിലെ അംജറാസിലുള്ള യുഎഇ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ടീം നേതൃത്വം നൽകുന്നു.ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, അംജറാ