ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രപരമായ മുൻഗണനകൾ അവലോകനം ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024

ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രപരമായ മുൻഗണനകൾ അവലോകനം ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024
ഫെബ്രുവരി 28, 29 തീയതികളിൽ അബുദാബിയിൽ നടന്ന ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024-ലെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സുസ്ഥിരതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ മുൻഗണനകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരം, വ്യോമയാനം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, കുടുംബ ബിസിനസുകൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സാമ്പത്തിക സാങ്കേതി