റുയ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിന് യുഎഇയിൽ തുടക്കമായി

റുയ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ്ലാമിക്  ബാങ്കിന് യുഎഇയിൽ തുടക്കമായി
ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ് ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാങ്കായ റുയ, അതിൻ്റെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാങ്കിംഗ് സെൻ്ററും ഹെഡ് ഓഫീസും  അജ്മാനിലെ മാർസ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യുഎഇ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു.വ്യക്തികളുടെയും ബിസിനസ്സുകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഇസ്ലാമിക