വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യാപാരം നടത്താൻ വികസന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി യുഎഇ

13-ാമത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ (ഡബ്ല്യൂടിഒ  എംസി13) ആതിഥേയരായ യുഎഇ, ട്രേഡ് ഫോർ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വികസ്വര, വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാര ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരെയും നയരൂപീകരണക്കാരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് സൗജന്