ഏവിയേഷൻ അച്ചീവ്‌മെൻ്റ് അവാർഡ് 2024-ൽ ‘എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് ദ ഇയർ’ അവാർഡ് അബുദാബി എയർപോർട്ടിന്

ഏവിയേഷൻ അച്ചീവ്‌മെൻ്റ് അവാർഡ് 2024-ൽ ‘എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് ദ ഇയർ’ അവാർഡ് അബുദാബി എയർപോർട്ടിന്
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 1,(WAM)--ഏവിയേഷൻ അച്ചീവ്‌മെൻ്റ് അവാർഡ് 2024-ൽ അബുദാബി എയർപോർട്ട്‌സിന് (എഡി എയർപോർട്ട്‌സ്) ‘എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് ദ ഇയർ’ അവാർഡ് ലഭിച്ചു.2023-നും 2024-നും ഇടയിൽ അബുദാബി വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൈവരിച്ച അസാധാരണമായ നേട്ടങ്ങളുടെയും പുരോഗതിയുടെയും തെളിവാണ് ഈ അംഗീകാരം, അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയ