മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് എനർജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയായി നവാൽ അൽ ഹൊസാനി

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് എനർജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയായി നവാൽ അൽ ഹൊസാനി
ലണ്ടൻ, 2024 മാർച്ച് 1,(WAM)--ഊർജ സംക്രമണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ സംരക്ഷണത്തിനും ലിംഗഭേദം ഭേദിച്ച് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവളുടെ മികച്ച ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി, ഇൻ്റർനാഷണൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഏജൻസിയുടെ (ഐറേന) യുഎഇയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഡോ. നവാൽ അൽ ഹൊസാനിക്ക് എ