കൊളംബിയയിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 150 മില്യൺ ഡോളർ നൽകാൻ ഒപെക് ഫണ്ട്

കൊളംബിയയിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 150 മില്യൺ ഡോളർ നൽകാൻ ഒപെക് ഫണ്ട്
വിയന്ന, 2024 മാർച്ച് 2,(WAM)--ഒപെക് ഫണ്ട് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (ഒപെക് ഫണ്ട്) കൊളംബിയയുടെ "കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തന നയത്തിനും ഊർജ്ജ പരിവർത്തന പരിപാടിക്കും" 150 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ പോളിസി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പയുമായി സഹ-ധനസഹായം നൽകുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള