ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി ദേശീയ ചട്ടക്കൂടിന് രൂപം നൽകാൻ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ലാബ് സംഘടിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി ദേശീയ ചട്ടക്കൂടിന് രൂപം നൽകാൻ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ലാബ് സംഘടിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം
ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ലോകോത്തര ആരോഗ്യ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുക എന്ന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി ദുബായിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ലൈബ്രറിയിൽ ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒരു നൂതന ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി, ആഗോളതലത്