യുഎഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ 'നാഷണൽ കാമ്പയിൻ ഫോർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി' ആരംഭിച്ചു

യുഎഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ 'നാഷണൽ കാമ്പയിൻ ഫോർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി' ആരംഭിച്ചു
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 4,(WAM)--യുഎഇ സൈബർ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ, തുറന്ന സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ഉയർന്നുവരുന്ന ഭീഷണികളെ കുറിച്ച് പൊതുജന അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട