യുഎഇയുമായുള്ള സിഇപിഎ കോസ്റ്റാറിക്കയ്ക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വിപുലീകരണത്തിന് അവസരം ഒരുക്കും: കോസ്റ്റാറിക്കൻ മന്ത്രി

യുഎഇയുമായുള്ള സിഇപിഎ കോസ്റ്റാറിക്കയ്ക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വിപുലീകരണത്തിന് അവസരം ഒരുക്കും: കോസ്റ്റാറിക്കൻ മന്ത്രി
യുഎഇയുമായുള്ള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ (സിഇപിഎ) കോസ്റ്റാറിക്കയ്ക്ക് ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്, ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ തങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ വിപുലീകരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നുവെന്ന് കോസ്റ്റാറിക്കൻ വിദേശ വ്യാപാര മന്ത്രി മാനുവൽ ടോവർ പറഞ്ഞു.കോസ്റ്റാറിക്ക ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യവുമായി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ഇത്തരത്ത