ആണവ സുരക്ഷ, റേഡിയേഷൻ സുരക്ഷാ സംരംഭങ്ങൾ 2024-ലും എഫ്എഎൻആർ തുടരും: ഡയറക്ടർ ജനറൽ

ആണവ സുരക്ഷ, റേഡിയേഷൻ സുരക്ഷാ സംരംഭങ്ങൾ 2024-ലും എഫ്എഎൻആർ തുടരും: ഡയറക്ടർ ജനറൽ
ആണവ സുരക്ഷ, റേഡിയേഷൻ സുരക്ഷ, മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങി നിരവധി പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ 2024-ൽ ആരംഭിക്കാൻ അതോറിറ്റി തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് യുഎഇയുടെ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ റെഗുലേഷൻ്റെ (എഫ്എഎൻആർ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ക്രിസ്റ്റർ വിക്ടോർസൺ പറഞ്ഞു.എഫ്എഎൻആർ നടത്തിയ മീഡിയ ബ്രീഫിംഗിൽ, 2023-ലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളും