'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്' ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വടക്കൻ ഗാസയിൽ സഹായസാമഗ്രികൾ എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് യുഎഇ, ഈജിപ്ത് വ്യോമസേനകൾ

'ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്' ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വടക്കൻ ഗാസയിൽ സഹായസാമഗ്രികൾ എയർഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് യുഎഇ, ഈജിപ്ത് വ്യോമസേനകൾ
"ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ഗുഡ്‌നെസ്" ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വടക്കൻ ഗാസ മുനമ്പിൽ യുഎഇ, ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യോമസേനകൾ നടത്തുന്ന മാനുഷിക, ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എയർഡ്രോപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഏകദേശം 42 ടൺ ഭക്ഷണവും വൈദ്യസഹായവും വഹിക്കുന്ന മൂന്ന് വ