18,850 രോഗികൾക്ക് പരിചരണം നൽകി ദുരിതബാധിതരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി ഛാഡിലെ എമിറാറ്റി ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ

18,850 രോഗികൾക്ക് പരിചരണം നൽകി ദുരിതബാധിതരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി ഛാഡിലെ എമിറാറ്റി ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ
ഛാഡിലെ സുഡാനീസ് അഭയാർത്ഥികൾക്കും അംജറാസ് നഗരത്തിലെ പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ തേടുന്നതിനായി ദുരിതബാധിതരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് അംജറാസിലെ എമിറാറ്റി ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ.2022 ജൂലൈ 9-ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനുശേഷം, സുഡാനീസ് അഭയാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ചാഡിയൻ സ്വദേശികളിൽ നിന്നുമുള്