റമദാനിൽ വില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം

റമദാനിൽ വില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം
അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 6,(WAM)--വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിപണികളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിലയുടെ മേൽനോട്ടം ശക്തമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം (എംഒഇ) രൂപം നൽകി.ആഗോള നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സമഗ്രവും മുൻനിര ഉപഭോക്തൃ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷ