വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അവസരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് യുഎഇ വിപണി: ബിസിനസ് ഫ്രാൻസ്

വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അവസരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് യുഎഇ വിപണി: ബിസിനസ് ഫ്രാൻസ്
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 6,(WAM)--ഫ്രഞ്ച് ബിസിനസുകളുടെ കയറ്റുമതി വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫ്രാൻസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിക്ഷേപം സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഏജൻസിയായ ബിസിനസ് ഫ്രാൻസ്, യുഎഇ വിപണി വളരെ വലുതാണെന്നും വ്യോമയാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് അവസരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണെന്നും സ്ഥിരീക