'ജനറ്റിക് ബാർകോഡിംഗ്' ഗവേഷണത്തിൽ ദേശീയ കേഡർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ ഇപിഎഎ

'ജനറ്റിക് ബാർകോഡിംഗ്' ഗവേഷണത്തിൽ ദേശീയ കേഡർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ ഇപിഎഎ
ജനതിക മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച എമിറാത്തി കേഡർമാരെ തയ്യാറാക്കാനും ശക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട്  'ജനറ്റിക് ബാർകോഡിംഗ്' പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതായി ഷാർജയിലെ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് അതോറിറ്റി (ഇപിഎഎ) അറിയിച്ചു.  ജീവജാലങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും വർഗ്ഗീകരണത്തിനും ഒപ്പം ഡിഎൻ