ദുബായ് മോഡൽ സെൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റ് സർവീസസ് ഫ്ലാഗിനായുള്ള ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് പ്രോഗ്രാമിൽ വിജയിക്കാനായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബായ് മോഡൽ സെൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റ് സർവീസസ് ഫ്ലാഗിനായുള്ള ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് പ്രോഗ്രാമിൽ വിജയിക്കാനായി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഗവൺമെൻ്റ് സർവീസസ് ഫ്‌ളാഗിലേക്കുള്ള ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയ സംഘടനകളെ  ദുബായ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് വിഭാഗമായ ദുബായ് മോഡൽ സെൻ്റർ വെളിപ്പെടുത്തി.ദുബായിലെ മൊത്തം ഏഴ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സേവന നിലവാരം വർധിപ്പിക്