മുൻ ഓസ്ട്രിയൻ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്ത് സഖർ ഘോബാഷ്

മുൻ ഓസ്ട്രിയൻ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്ത്  സഖർ ഘോബാഷ്
യുഎഇ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ ഓസ്ട്രിയയുടെ മുൻ രാഷ്‌ട്രപതി ഡോ. ഹെയ്ൻസ് ഫിഷറിനെ ഫെഡറൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ സ്പീക്കർ സഖർ ഘോബാഷ്, സ്വീകരിച്ചു.കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, യുഎഇയും ഓസ്ട്രിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അവരുടെ  ജനതയുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ, എല്ലാ മേഖലകളിലെയും വളർന്നുവരുന്ന വികസനത്