വെഞ്ച്വർ നിക്ഷേപങ്ങൾ, സംരംഭകത്വം, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവയിലെ യുഎഇ-കൊറിയ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024

വെഞ്ച്വർ നിക്ഷേപങ്ങൾ, സംരംഭകത്വം, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവയിലെ യുഎഇ-കൊറിയ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024
യുഎഇയും കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ (എംഒയു) ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് ഇൻവെസ്റ്റോപ്പിയ 2024 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.ആദ്യ ധാരണാപത്രത്തിൽ ദുബായ് മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റീസ് സെൻ്ററും (ഡിഎംസിസി) കൊറിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റും (കിസെഡ്), രണ്ടാമത്തെ ധാരണാപത്രം ദുബ