യുഎഇ സാമ്പത്തിക സംവിധാനം മുമ്പത്തേക്കാൾ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമാണ്: സിബിയുഎഇ

യുഎഇ സാമ്പത്തിക സംവിധാനം മുമ്പത്തേക്കാൾ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമാണ്: സിബിയുഎഇ
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മോണിറ്ററി, ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റുകളുടെ നാലാം പാദ റിപ്പോർട്ട്  യുഎഇ  സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) പുറത്തിറക്കി.യുഎഇ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ സാങ്കേതികവും ഘടനാപരവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സുരക്ഷ, പ്രവർത്തനക്ഷമത, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രവേശനക്ഷമത, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ്, മൊ