സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ സാമ്പത്തിക സംവിധാനം യുഎഇ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു: സിബിയുഎഇ

സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ സാമ്പത്തിക സംവിധാനം യുഎഇ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു: സിബിയുഎഇ
യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) മോണിറ്ററി, ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നൽകിയ 2023 ലെ നാലാം പാദ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, യുഎഇ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ സാങ്കേതികവും ഘടനാപരവുമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സുരക്ഷ, പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രവേശനക്ഷമത, ഓൺലൈൻ ബാങ