കുറഞ്ഞത് 2 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ; അനധികൃത ധനസമാഹരണത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ

കുറഞ്ഞത് 2 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ; അനധികൃത ധനസമാഹരണത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ
ലൈസൻസില്ലാതെ സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയി പ്പുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കയാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ.ഇന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോയിൽ, യോഗ്യതയുള്ള അധികാരി നൽകുന്ന ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വെബ്‌സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ പ്രവർത്ത