ഇആർസി ജോർദാനിൽ റമദാൻ സഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു

ഇആർസി ജോർദാനിൽ റമദാൻ സഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന റമദാൻ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി, ജോർദാനിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് റമദാൻ സഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് എമിറേറ്റ്‌സ് റെഡ് ക്രസൻ്റ് (ഇആർസി) അറിയിച്ചു.ജോർദാനിയൻ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനിലെ മാലിഹ് ആൻഡ് ദിബാൻ സെൻട്രൽ സകാത്ത് ആൻഡ് ചാരിറ്റി കമ്മിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിർധന