54-ാമത് ഡബ്ല്യൂടിസിഎ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ ഷാർജ എക്സ്പോ സെൻ്റർ പങ്കെടുത്തു

54-ാമത് ഡബ്ല്യൂടിസിഎ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ ഷാർജ  എക്സ്പോ സെൻ്റർ പങ്കെടുത്തു
ഷാർജ  എക്സ്പോ സെൻ്റർ (ഇസിഎസ്) 54-ാമത് വാർഷിക വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ അസോസിയേഷൻ (ഡബ്ല്യൂടിസിഎ) ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ (ജിബിഎഫ്) പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ (ഡബ്ല്യുടിസി) ബെംഗളൂരു ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ ബിസിനസ്സ് വ്യക്തികൾ, എക്സിബിഷൻ വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകൾ, സിഇഒമാർ എന്നിവരുൾപ്പെ