അബുദാബിയിൽ ബിറ്റ്‌കോയിൻ മെന കോൺഫറൻസ് 2024 സംഘടിപ്പിക്കാൻ അഡ്നെക് ഗ്രൂപ്പ്

അബുദാബി, 2024 മാർച്ച് 13,(WAM)--അബുദാബി നാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ സെൻ്ററിൽ (അഡ്നെക് സെൻ്റർ അബുദാബി) 2024 ഡിസംബർ 9-10 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ്‌കോയിൻ മെന കോൺഫറൻസ് 2024 ൻ്റെ സമാരംഭം അഡ്നെക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.അഡ്നെക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇവൻ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് വിഭാഗമായ ക്യാപിറ്റൽ ഇവൻ്റ്‌സും ബിറ്റ്