ഷോപ്പിംഗ് വൈവിധ്യങ്ങളുമായി 'റമദാൻഇൻദുബായ്' കാമ്പെയ്ൻ

ഷോപ്പിംഗ് വൈവിധ്യങ്ങളുമായി 'റമദാൻഇൻദുബായ്' കാമ്പെയ്ൻ
ദുബായ്, 2024 മാർച്ച് 17,(WAM)--വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസമായതിനാൽ, ദുബായിലെ തിരക്കേറിയ ഷോപ്പിംഗ് രംഗം സജീവമാണ്, സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളും അവിസ്മരണീയമായ സമ്മാന അവസരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു അതുല്യ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവത്തിൽ മുഴുകാൻ താമസക്കാരെയും സന്ദർശകരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. #RamadanInDubai കാമ്പെയ്‌നിൻ്റെ ഭാഗമായി, നഗരത്തിലുടന