പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ രാജ്യവ്യാപക കാമ്പയിൻ സമാപിച്ചു

പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ  രാജ്യവ്യാപക കാമ്പയിൻ സമാപിച്ചു
യുഎഇ ആരോഗ്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം  പോഷകാഹാര കേന്ദ്രീകൃത ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ സമാപിച്ചു.  ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ യുഎഇയിൽ നടന്ന കാമ്പയിൻ, ആരോഗ്യകരമ