ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ഫ്രണ്ട്‌ലി ഹോസ്പിറ്റൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ഫ്രണ്ട്‌ലി ഹോസ്പിറ്റൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം
ആഗോള മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രാജ്യത്ത്  ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സേവനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ഫ്രണ്ട്‌ലി ഹോസ്പിറ്റൽസ് (പിഎസ്എഫ്) സംരംഭം ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചു.ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ച പിഎസ്എഫ് സം