കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി രജിസ്ട്രേഷൻ അഭ്യർത്ഥനകൾ 23 സർക്കാർ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സമർപ്പിക്കാം: ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി

കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി രജിസ്ട്രേഷൻ അഭ്യർത്ഥനകൾ  23 സർക്കാർ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സമർപ്പിക്കാം: ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി
കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി രജിസ്ട്രേഷൻ അഭ്യർത്ഥനകൾ 23 സർക്കാർ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സമർപ്പിക്കാമെന്ന്, യുഎഇയുടെ ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി (എഫ്ടിഎ) അറിയിച്ചു. ഈ സംരംഭം നികുതിദായകരെ 24/7 ഡിജിറ്റൽ ടാക്സ് സേവനമായ എമറാ ടാക്‌സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നേരിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും എഫ്ടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെ