ഫ്യൂച്ചർ ഉച്ചകോടിയിൽ ഡിജിറ്റൽ, കാലാവസ്ഥാ നീതി കൈവരിക്കേണമെന്ന് യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു

ഫ്യൂച്ചർ ഉച്ചകോടിയിൽ ഡിജിറ്റൽ, കാലാവസ്ഥാ നീതി കൈവരിക്കേണമെന്ന് യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു
ജനീവ, 2024 മാർച്ച് 20,(WAM)--ഈ വർഷാവസാനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഉച്ചകോടിയിൽ ഡിജിറ്റൽ, കാലാവസ്ഥാ നീതി കൈവരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം യൂണിയൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് (യുഎഎച്ച്ആർ) ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി കോപ് 28ൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളോടും ഫലങ്ങളോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഉ