അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്തി സിബിയുഎഇ

അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്തി സിബിയുഎഇ
യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് (ഒഡിഎഫ്) ബാധകമായ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ 5.40% നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.റിസർവ് ബാലൻസുകളുടെ (ഐഒആർബി) പലിശ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താൻ മാർച്ച് 20-ന് യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം.സിബിയുഎഇയിൽ നിന്ന് ഹ