ചാഡിലെ യുഎഇ മാനുഷിക സംഘം സുഡാനീസ് അഭയാർഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും റമദാൻ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു

ചാഡിലെ യുഎഇ മാനുഷിക സംഘം സുഡാനീസ് അഭയാർഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും റമദാൻ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു
അംജരാസ്, 2024 മാർച്ച് 26,(WAM)--ചാഡിയൻ നഗരമായ അംജറാസിലെ യുഎഇ മാനുഷിക സംഘം, നഗരത്തിലെയും ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെയും സുഡാനീസ് അഭയാർഥികൾക്കും പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിനും 6000-ലധികം റമദാൻ ഭക്ഷണ കൊട്ടകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു.റമദാൻ മാസത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് മേഖലയ