മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സ്: പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വാഗ്ദാന ശ്രമങ്ങൾ

മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സ്: പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വാഗ്ദാന ശ്രമങ്ങൾ
ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ, നിരവധി മതപരവും മാനുഷികവുമായ പ്രായോഗിക നടപടികളാണ് അൽ-അസ്ഹറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഇമാം ഡോ. അഹമ്മദ് അൽ തയീബിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള മുസ്ലീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എൽഡേഴ്‌സ് കൈക്കൊണ്ടത്.പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഹര