പരിസ്ഥിതി മാനേജ്‌മെൻ്റ് വ്യവസായത്തിനുള്ള ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ഗോൾഡൻ കാറ്റഗറി അവാർഡിന് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അർഹരായി

പരിസ്ഥിതി മാനേജ്‌മെൻ്റ് വ്യവസായത്തിനുള്ള ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻ്റ്  ഗോൾഡൻ കാറ്റഗറി അവാർഡിന്  ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അർഹരായി
ദുബായ്, 1 ഏപ്രിൽ 2024 (WAM) - ഗ്ലോബൽ എനർജി & എൻവയോൺമെൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ (ജിഇഇഎഫ്) നൽകുന്ന ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെൻ്റ്  പരിസ്ഥിതി മാനേജ്‌മെൻ്റ് വ്യവസായത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ വിഭാഗം അവാർഡ്  ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചു. പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവർ നൽകിയ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾക്ക