യുഎഇ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ മൂലധന അനുപാതം 23ലെ നാലാം പാദ മൂലധന ആവശ്യകതകളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്: സിബിയുഎഇ

അബുദാബി, 2024 ഏപ്രിൽ 1,(WAM)--യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) ത്രൈമാസിക പ്രകാരം, യുഎഇ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ മൂലധന അനുപാതം മൂലധന പര്യാപ്തത അനുപാതത്തിന് 17.9% ഉം കോമൺ ഇക്വിറ്റി ടയർ 1 (സിഇടി 1) അനുപാതത്തിന് 14.9% ഉം മൂലധന ആവശ്യകതയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മൂലധന അനുപാതം അൽപ്പം ഉയർ