'സ്റ്റിച്ചിംഗ് ഹോപ്പ് ഫോർ ഗാസ' മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേറിട്ടൊരു മാതൃകയുമായി കലിമത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ

'സ്റ്റിച്ചിംഗ് ഹോപ്പ് ഫോർ ഗാസ' മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേറിട്ടൊരു മാതൃകയുമായി കലിമത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ
ദുരിത ബാധിതരായ പലസ്തീൻ ജനതയുടെ  കലയേയും, സംസ്കാരത്തേയും ചേർത്തു വെച്ച് മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേറിട്ടൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കലിമത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ (കെഎഫ്). പരമ്പരാഗത പലസ്തീനിയൻ കെഫിയയും തട്രീസും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട  ചരക്ക് ശേഖരമായ 'സ്റ്റിച്ചിംഗ് ഹോപ്പ് ഫോർ ഗാസ' എന്ന പേരിൽ കലിമത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ (കെഎഫ്) ഒ