കാര്യക്ഷമമായ ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി 'എഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ്' വികസിപ്പിച്ച് ബീഅ

കാര്യക്ഷമമായ ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി 'എഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ്' വികസിപ്പിച്ച് ബീഅ
സുസ്ഥിരത ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മേഖലയിലെ മുൻനിര സ്ഥാപനമായ ബീഅ, ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ “എഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ്” വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുകയാണ്. ചടുലത, കാര്യക്ഷമത,