കിംഗ്ഫിഷർ, അൽ ബദായർ ഇക്കോ റിട്രീറ്റുകളുടെ വിപുലീകരണ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി ഷാർജ ഷൂറൂഖ്

കിംഗ്ഫിഷർ, അൽ ബദായർ ഇക്കോ റിട്രീറ്റുകളുടെ വിപുലീകരണ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി ഷാർജ ഷൂറൂഖ്
ഷാർജ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (ഷൂറൂഖ്) പ്രകാരം ഷാർജ കളക്ഷനിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ പദ്ധതികളായ കിംഗ്‌ഫിഷർ റിട്രീറ്റും അൽ ബദായർ റിട്രീറ്റും അവയുടെ വിപുലീകരണം പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സുസ്ഥിരതയുടെയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, ഈ വിപുലീകരണങ്ങൾ പൈതൃകവും