ജനറേറ്റീവ് എഐ, സർക്കാർ ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവയിലെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എംബിആർഎസ്‌ജി, എപിസിഒ ധാരണാപത്രം

ജനറേറ്റീവ് എഐ, സർക്കാർ ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവയിലെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എംബിആർഎസ്‌ജി, എപിസിഒ ധാരണാപത്രം
മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റും (എംബിആർഎസ്‌ജി) ആഗോള ഉപദേശക, അഭിഭാഷക സ്ഥാപനമായ എപിസിഒയും ജനറേറ്റീവ് എഐ (GenAI), സർക്കാർ ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈദഗ്ദ്ധ്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ (MOU) ഒപ്പുവെച്ചു.സർക്കാർ മേഖലയിലെ നേതാ