ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്ത് ഷാർജ ചേംബർ

ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്ത് ഷാർജ ചേംബർ
ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി (എസ്‌സിസിഐ) അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിൽ, ഷാർജയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ബിസിനസ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര വ്യാപനവും പരസ്പര നിക്ഷേപവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർച്ച ചെയ്യുന്