ജിഐഎസ്ഇസി ഗ്ലോബൽ 2024-ൽ നൂതന പദ്ധതികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഡിഇഎസ്‌സി

ജിഐഎസ്ഇസി ഗ്ലോബൽ 2024-ൽ നൂതന പദ്ധതികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഡിഇഎസ്‌സി
സൈബർ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ദുബായിയെ മുൻനിര നഗരമാക്കി  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ദുബായ് സൈബർ സുരക്ഷാ തന്ത്രവുമായി യോജിപ്പിച്ച സംരംഭങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജിഐഎസ്ഇസി ഗ്ലോബൽ 2024 -ൽ ഡിഇഎസ്‌സി പങ്കെടുത്തു.ഡിജിറ്റൽ ദുബായ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമദ് ഉബൈദ് അൽ മൻസൂരി, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന പ്രക്രിയ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ