നാട്ടുവൃക്ഷങ്ങളെയും ടാഗിംഗ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കംകുറിച്ച് അബുദാബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി

നാട്ടുവൃക്ഷങ്ങളെയും ടാഗിംഗ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കംകുറിച്ച് അബുദാബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി
പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി - അബുദാബി (ഇഎഡി) അബുദാബിയിലെ വന്യമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിലും പ്രകൃതിദത്ത റിസർവുകളിലും സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ നാട്ടുവൃക്ഷങ്ങളെയും ടാഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, എമിറേറ്റിൻ്റെ പ്രകൃതി പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുക, പാരിസ്ഥിതിക ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു